Privātuma politika

Galvenā informācija

Šīs Privātuma politikas mērķis ir informēt jūs par to, kā tiek vākti un apstrādāti jūsu personas dati, izskaidrot, cik ilgi tie tiek glabāti, kam tie tiek sniegti, kādas jums ir tiesības un kur pieteikties to īstenošanai vai citiem jautājumiem, kas saistīti ar personas datu apstrāde.

Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 (turpmāk – regula), Lietuvas Republikas Fizisko personu datu tiesiskās aizsardzības likumu un citiem tiesību aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību. personas dati.

Jūsu personas datu pārzinis, kas nosaka Jūsu personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus, ir MB “Luxtida” (turpmāk – Sabiedrība) (juridiskās personas kods: 306288473, juridiskā adrese Vilties iela 2, Girmiņu k., LT -30147 Ignalinas rajons ., tālruņa numurs +370 (61) 800019, e-pasta adrese: info@ledusvannas.lv).

Ir svarīgi rūpīgi izlasīt Privātuma politiku, jo tajā paredzētie nosacījumi ir spēkā ikreiz, kad iegādājaties preces mūsu tiešsaistes un/vai kādā no Uzņēmuma fiziskajiem veikaliem, apmeklējot mūsu vietni (https://ledusvannas.lv). Lūdzu, regulāri pārskatiet šīs Privātuma politikas pašreizējo versiju, jo tās saturs nākotnē var mainīties.

Personas, kas jaunākas par 14 gadiem, nedrīkst iesniegt mūsu vietnē nekādus savus personas datus. Ja esat persona, kas ir jaunāka par 14 gadiem, pirms savu personas datu iesniegšanas mūsu mājaslapā, Jums ir jāsaņem Jūsu vecāku vai citu likumīgo pārstāvju (aizbildņu, aizbildņu) rakstiska piekrišana personas datu apstrādei.
Privātuma politikā lietotie termini tiek saprasti tā, kā tie ir definēti Regulā.

Tālāk sniegtā informācija attiecas uz šādiem datu apstrādes nolūkiem: (i) e-komercija; (ii) informatīvo izdevumu un cita tiešā mārketinga sūtīšana; (iii) to darba kandidātu personas datu apstrāde, kas piedalās kandidātu datu bāzes atlasē un administrēšanā; (iv) sūdzību, pretenziju, izmeklēšanu administrēšana; (v) e-pasta saziņai; (vi) sīkdatņu izmantošana; (vii) sociālo tīklu izmantošana; viii) videonovērošana.

Elektroniskā komercija

E-komercijas nolūkos mēs apstrādāsim Jūsu datus, kurus norādīsiet reģistrācijas laikā, kā arī datus, ko saņemsim no Jums preču iegādes laikā, tajā skaitā informāciju par Jūsu iegādātajām precēm un ar apmaksu saistītos datus. Ja reģistrācijas laikā nenorādīsiet savus personas datus, mēs nevarēsim jūs identificēt un pārdot preces.

Kad jūs izveidojat savu kontu mūsu vietnē, mēs lūdzam jūs norādīt šādus personas datus – vārds, uzvārds, pieteikšanās vārds, e-pasta adrese, parole, tālruņa numurs. Ja iegādājaties preces pēc konta izveidošanas mūsu vietnē, mēs lūdzam norādīt norēķinu adresi un informāciju, kas saistīta ar preču piegādi: vēlamo piegādes laiku, citu kurjeram būtisku informāciju, personas datus, kas ir pilnvaroti izņemt preces, kas mums nepieciešamas, lai izpildītu Jūsu pasūtījumu un piegādātu preces vai norādītu preču saņemšanas vietu.

Papildus jūsu sniegtajai informācijai mēs apstrādājam informāciju par to, kādus produktus esat iegādājies mūsu vietnē. Informācija par mūsu vietnes lietošanu tiek apkopota ar sīkdatņu palīdzību un sīkāk aprakstīta šajā Privātuma politikā. Pēc tam, kad esat veicis maksājumu par mūsu vietnē iegādātajām precēm, mēs saņemam arī ar maksājumu saistītos personas datus, tostarp konta numuru, maksājuma summu.

Šim nolūkam mēs glabāsim apstrādātos Jūsu personas datus ne ilgāk kā 10 gadus no pirkuma datuma, izņemot gadījumus, kad, ievērojot likumā noteiktās saistības, piemēram, izpildot valsts iestāžu norādījumus vai piedaloties juridiskos strīdos, jūsu personas dati būs jāapstrādā ilgāk par noteikto termiņu.

Pamats Jūsu personas datu apstrādei šim nolūkam ir līguma izpilde vai darbības, kas veiktas pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Atsevišķu personas datu apstrādes darbību pamats var būt arī tiesību aktos paredzēto pienākumu izpilde, piemēram, lai izpildītu nodokļu maksāšanu regulējošos tiesību aktos paredzētos pienākumus (panta a) un b) apakšpunkts. Nolikuma 6).

 

Biļetenu un cita tiešā mārketinga sūtīšana

Ja esat mūsu klients, abonējis mūsu biļetenu mūsu vietnē vai citādi izteicis savu vēlmi saņemt tiešā mārketinga materiālus, jūsu brīvprātīgi sniegtie personas dati, tostarp jūsu e-pasta adrese un tālruņa numurs, tiks izmantoti, lai sniegtu jums kontaktinformāciju. nodrošināti, kā arī izmantojot sociālos tīklus. , mediju kanāli un citi līdzīgi elektroniskās saziņas kanāli varētu sniegt jums informāciju par precēm un pakalpojumiem, jaunumiem, akcijām, pasākumiem vai citu informāciju, kas veido tiešo mārketingu.

Ja esat mūsu klients, bet neesat izteicis iebildumus pret savu datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, mēs tos apstrādāsim tikai līdzīgu preču un pakalpojumu mārketingam.

Pamats Jūsu personas datu apstrādei šim nolūkam ir Jūsu piekrišana, kas izteikta, iesniedzot savus datus un piekrītot apstrādāt Jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos, vai mūsu likumīgās intereses reklamēt mūsu pārdotās preces un pakalpojumus, palielināt to pārdošanas apjomu (pants Noteikumu 6.d.1.a) un f) apakšpunktu.

Jūsu personas dati tiešā mārketinga nolūkos tiks apstrādāti 5 gadus no pēdējās saziņas ar Jums dienas. Pēc noteiktā termiņa Jūsu personas dati tiks nekavējoties iznīcināti. Pēc jūsu piekrišanas atsaukšanas personas datu apstrādei mēs tos iznīcināsim automātiski.

Katrā jums nosūtītajā e-pastā ir iespēja atteikties no tiešā mārketinga ziņojumiem. Jūs varat arī atteikties no tiem vai atsaukt savu piekrišanu, sazinoties ar Uzņēmuma kontaktinformāciju, kas norādīta šajā Privātuma politikā.

 

Amata kandidātu, kas piedalās atlasē un kandidātu datu bāzes administrēšanā, personas datu apstrāde

Ja esat nosūtījis savu CV (curriculum vitae), motivācijas vēstuli, ieteikumus un/vai citus dokumentus vai datus, kurus esat brīvprātīgi iesniedzis un citus, darbinieku atlases nolūkos vakantajam uzņēmuma amatam tiks apstrādāti šādi personas dati un izvērtējot jūsu kandidatūru.

Jūsu personas dati tiks apstrādāti līdz atlases beigām, t.i. t.i. tiks lemts par konkrēta kandidāta pieņemšanu darbā vai arī tiks lemts par atlasi beigt, neizvēloties nevienu kandidātu. Pēc atlases beigām Jūsu personas dati tiks iznīcināti, ja vien neizteiksiet savu piekrišanu turpmākai datu glabāšanai turpmākajām atlasēm, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) kalendāros gadus pēc atlases beigām, par kuru iesniedzāt savu personas dati, pēc Jūsu piekrišanas saņemšanas Pēc 3 (trīs) kalendāro gadu termiņa Jūsu personas dati tiks iznīcināti, ja vien to apstrādei nebūs cita pamata.

Ja Jūs brīvprātīgi iesniedzat mums savus personas datus, neizsludinot atlasi, mēs šos datus kandidātu datu bāzes administrēšanas nolūkos glabāsim 3 (trīs) kalendāros gadus no datu saņemšanas dienas.

Informējam, ka pēc Jūsu paziņojuma Uzņēmums var sazināties ar Jūsu iepriekšējiem darba devējiem un lūgt viņu viedokli par Jūsu kvalifikāciju, profesionālajām spējām un profesionālajām īpašībām. Tomēr ar jūsu pašreizējo darba devēju nesazināsies bez jūsu iepriekšējas piekrišanas.

Kandidātu dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, kas izteikta, iesniedzot savus datus, un kandidāta vēlmi rīkoties ar pārliecinošām darbībām un/vai pieprasījumu pirms līguma noslēgšanas (nolikuma 6. panta a) un b) apakšpunkts).

 

Sūdzību, pretenziju, izziņu administrēšana

Ja esat iesniedzis sūdzību, pretenziju vai pieprasījumu, izmantojot mūsu uzņēmuma norādītos kontaktus (piemēram, pa e-pastu, ierakstītu vēstuli utt.), Jūsu brīvprātīgi sniegtie personas dati tiks apstrādāti šīs sūdzības, prasības vai prasības administrēšanas nolūkos. izmeklēšanu. Lai varētu izvērtēt un atrisināt sūdzību, pretenziju vai pieprasījumu, mēs apstrādājam šādus Jūsu personas datus: vārds, uzvārds, kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs), sūdzības apstākļu apraksts, pretenzija , izziņa, sūdzību, pretenziju vai pieprasījumu apliecinoši dokumenti.

Ja Jūsu sūdzība, pretenzija vai pieprasījums būs saistīts ar iespējamu strīdu, iespējamu kaitējumu u.tml., kā arī ja pasūtījuma izpildes laikā radīsies līgumattiecības, Jūsu personas dati var tikt glabāti 10 (desmit) ) kalendārie gadi. Ja ar sūdzību vai pretenziju saistītie personas dati nebūs saistīti ar iespējamu strīdu, tie tiks iznīcināti 1 (viena) kalendārā gada laikā no sūdzības, pretenzijas vai pieprasījuma iesniegšanas dienas, kad šie dati nebūs nepieciešami, lai sasniegtu nolūks.

Jūsu personas datu apstrāde tiks veikta, pamatojoties uz jūsu brīvas gribas izpausmi, t.i. t.i. Ar jūsu piekrišanu (regulas 6. panta d.1. punkta a) un b) apakšpunkts).

 

Saziņa pa e-pastu

Saskaņā ar regulu e-pasta korespondences saturs ir uzskatāms par personas datiem, pat ja sarakste notiek starp juridisko personu darbiniekiem. Ņemot to vērā, elektroniskās saziņas saturam, kā arī e-pasta adresēm tiek piemēroti Regulā prasītie personas datu apstrādes noteikumi.

Jūsu personas datu apstrādes pamats ir Jūsu brīvas gribas izpausme, lai veiktu saziņu pa e-pastu un sniegtu tajā noteiktus datus, t.i. t.i. piekrišana (regulas 6. panta d. punkta 1. apakšpunkta a) apakšpunkts). Turklāt datu apstrādes pamats var būt arī līguma izpilde un tiesību aktos paredzēto saistību izpilde (regulas 6. d. 1. punkta b) apakšpunkts).

Jūsu e-pasta adrese, korespondences saturs un ar to saistītie dati tiks apstrādāti saskaņā ar samērīguma principu. Šie dati galvenokārt būs redzami personai, ar kuru jūs sazināties tieši pa e-pastu. Taču atsevišķos gadījumos Jūsu saraksti var izlasīt arī citi darbinieki, piemēram, iekšējās administrēšanas, iespējamo tiesību aktu vai iekšējo noteikumu pārkāpumu izmeklēšanai, darbinieka aizvietošanai un ar to saistītajiem mērķiem un līdzīgās situācijās.

 

Sīkdatņu izmantošana

Sīkfails ir neliels fails, kas sastāv no burtiem un cipariem, kas tiek saglabāts jūsu pārlūkprogrammā vai datora cietajā diskā. Dažādiem nolūkiem tiek izmantotas dažādas sīkdatnes. Sīkdatnes arī palīdz atšķirt jūs no citiem vietnes lietotājiem, tādējādi nodrošinot patīkamāku vietnes lietošanas pieredzi un ļaujot pilnveidot vietni.

Lielākā daļa pārlūkprogrammu ļauj noraidīt visus sīkfailus, un dažām pārlūkprogrammām ir iespēja noraidīt tikai trešo pušu sīkfailus. Tātad jūs varat izmantot šīs iespējas. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka visu sīkdatņu bloķēšana negatīvi ietekmēs vietnes lietošanu, un bez sīkdatnēm jūs nevarēsiet izmantot visus vietnē sniegtos pakalpojumus.

Mūsu vietne izmanto šādas sīkdatnes:
veiktspējas (sesijas) sīkfaili. Tie ir paredzēti, lai uzlabotu vietnes darbību un apkopotu vispārīgu (anonīmu) informāciju par vietnes lietošanu;
analītiskie (izsekošanas sīkfaili no Google Analytics). Šīs sīkdatnes ļauj mums atpazīt un saskaitīt vietnes apmeklētājus un izsekot, kā apmeklētāji pārvietojas vietnē, to lietojot. Tas palīdz uzlabot vietnes veiktspēju, piemēram, nodrošināt, ka lietotāji var viegli atrast to, ko viņi meklē. Šo sīkdatņu apkopoto datu apstrādes pamats ir piekrišana;
funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai atpazītu vietnes apmeklētājus, kad tie atgriežas vietnē. Tas ļauj sociālajos tīklos prezentēt vietnes apmeklētāju vajadzībām pielāgotu saturu un iegaumēt klientiem aktuālo informāciju. Šo sīkfailu apkopoto datu apstrādes pamats ir klienta piekrišana.

Mūsu vietnē izmantoto sīkdatņu sarakstu varat atrast zemāk:

 

Kā pārvaldīt un dzēst sīkfailus

Lielākā daļa pārlūkprogrammu ir iestatītas tā, lai sīkfaili tiktu pieņemti automātiski. Izmantojot informāciju par to, kā un kādam nolūkam tie tiek izmantoti, varat izlemt, vai saglabāt sīkfailus vai atspējot tos savā pārlūkprogrammā. Lielākā daļa pārlūkprogrammu ļauj pārvaldīt sīkfailus, izmantojot to iestatījumu opcijas. Ja nevēlaties pieņemt sīkfailus, varat izvēlēties savā pārlūkprogrammā iestatījumu nepieņemt visas sīkdatnes vai nosūtīt brīdinājumu, kad sīkfails ir izveidots.

Lai uzzinātu vairāk par sīkfailu pārvaldību, apmeklējiet vietni http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Brīdinām, ka, atsakoties no sīkdatnēm, jūs varat zaudēt iespēju izmantot dažas funkcijas. Ja nevēlaties saņemt sīkfailus, varat iestatīt savu pārlūkprogrammu, lai tā noraidītu visus sīkfailus vai nosūtītu brīdinājumu, kad sīkfails ir izveidots.

Papildus Datu pārziņa izmantotajām sīkdatnēm mūsu vietne var atļaut noteiktām trešajām personām iestatīt un piekļūt sīkfailiem jūsu datorā. Šajā gadījumā uz sīkdatņu izmantošanu attiecas trešo pušu privātuma politikas.

 

Sociālo tīklu izmantošana

Visu informāciju, ko iesniedzat, izmantojot sociālos medijus (ieskaitot ziņojumus, lodziņu Like un Follow izmantošanu un citu saziņu), kontrolē sociālā tīkla operators.

Mūsu vietnei šobrīd ir konts sociālajā tīklā Facebook, kura privātuma paziņojums ir pieejams https://www.facebook.com/privacy/explanation;

Mēs iesakām izlasīt trešo pušu privātuma paziņojumus un tieši sazināties ar pakalpojumu sniedzējiem, ja jums ir kādi jautājumi par to, kā viņi izmanto jūsu personas datus.

 

Videonovērošana

Uzņēmums veic videonovērošanu, lai nodrošinātu īpašuma un personu drošību. Videonovērošana tiek veikta, pamatojoties uz likumīgām interesēm (nolikuma 6. panta 1. daļas f) apakšpunkts). Videonovērošanas laikā savāktie video dati tiek glabāti 7 (septiņas) līdz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas. Informējam par Sabiedrības veikto videonovērošanu ar informatīvajām zīmēm pirms ieiešanas novērojamajā teritorijā un/vai telpās. Telpas, kurās sagaidāt absolūtu personas datu aizsardzību, nav iekļautas videokameru novērošanas laukā.

 

Personas datu sniegšana datu saņēmējiem
Jūsu personas dati var tikt sniegti:
IT, serveru, arhivēšanas, mārketinga, grāmatvedības, pasta un kurjerpasta pakalpojumu sniedzējiem;
notāri, tiesu izpildītāji, juristi, konsultanti, auditori, parādu piedziņas firmas;
tiesībaizsardzības un uzraudzības iestādēm, tiesām, citām institūcijām, kas izskata strīdus;
mūsu uzņēmuma vai tā daļas potenciālajiem vai esošajiem pārņēmējiem vai viņu pilnvarotajiem konsultantiem vai privātpersonām.
Kādus personas datu aizsardzības principus mēs ievērojam?

Apkopojot un izmantojot Jūsu sniegtos personas datus, kā arī Jūsu personas datus, kas iegūti no citiem avotiem, mēs ievērojam šādus datu apstrādes pamatprincipus:

Jūsu personas dati tiek apstrādāti likumīgā, godīgā un pārskatāmā veidā (likumības, godīguma un caurskatāmības princips);
Jūsu personas dati tiek vākti noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un netiek tālāk apstrādāti veidā, kas nav savienojams ar šiem mērķiem (mērķa ierobežojuma princips);
Jūsu personas datiem jābūt adekvātiem, atbilstošiem un nepieciešamiem tikai to apstrādes mērķu sasniegšanai (datu apjoma samazināšanas princips);
apstrādātajiem personas datiem jābūt precīziem un nepieciešamības gadījumā atjauninātiem (precizitātes princips);
Jūsu personas dati tiek glabāti droši un tādā formā, lai personas identitāti varētu noteikt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem Jūsu personas dati tiek apstrādāti (glabāšanas ilguma ierobežojuma princips);
Jūsu personas dati tiek apstrādāti tā, lai, piemērojot atbilstošus tehniskus vai organizatoriskus pasākumus, tiktu nodrošināta adekvāta personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu. Jūsu personas datus apstrādā tikai Sabiedrības darbinieki, kuriem ir piešķirtas šādas tiesības atbilstoši viņu darba funkcijām vai datu apstrādātāji, kas sniedz pakalpojumus Sabiedrībai un apstrādā personas datus Sabiedrības vārdā un Sabiedrības vai Jūsu labā. (integritātes un konfidencialitātes princips).

Uzņēmums ir atbildīgs par principu ievērošanu (atbildības princips).

 

 

Datu subjekta tiesības un to īstenošanas kārtība

Informējam, ka Jums ir šādas datu subjekta tiesības: tiesības piekļūt saviem datiem un zināt, kā tie tiek apstrādāti; tiesības pieprasīt labot vai, ņemot vērā personas datu apstrādes mērķus, papildināt nepilnīgos personas datus; tiesības pieprasīt savu datu iznīcināšanu vai pārtraukt savu datu apstrādi (izņemot uzglabāšanu); tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu; tiesības uz datu pārnesamību; tiesības iesniegt sūdzību Datu aizsardzības valsts inspekcijā; tiesības atsaukt piekrišanu un nepiekrist personas datu apstrādei.

Lai varētu īstenot savu datu subjektu tiesības, ir nepieciešams noskaidrot Jūsu identitāti. Ja Jūsu identitāte netiks noskaidrota, nebūs iespējams pārliecināties, vai tiešām piesakās persona, kuras personas dati tiek apstrādāti, un līdz ar to nebūs iespējams īstenot Jūsu tiesības. Pieprasījumā par piekļuvi video datiem jānorāda, kuras konkrētas Sabiedrības telpas (veikalus) vai teritoriju un kurā laikā apmeklējāt. Tiesības piekļūt video datiem tiek izmantotas, ierodoties skatīties video Sabiedrības galvenās mītnes adresē.

No Jūsu saņemto lūgumu par tiesību izmantošanu var atteikt izskatīt vai par to pieprasīt atbilstošu maksu, ja pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs, kā arī citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

Uzņēmuma atbilde Jums tiks sniegta ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu pieprasījuma saņemšanas dienas, ņemot vērā konkrētos personas datu apstrādes apstākļus. Ja nepieciešams, šo periodu var pagarināt vēl par diviem mēnešiem atkarībā no pieprasījumu sarežģītības un skaita.

Ja vēlaties īstenot savas datu subjekta tiesības vai rodas citi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar Sabiedrību, iesniedzot rakstisku pieprasījumu personīgi, pa pastu, ar pārstāvja starpniecību, uz šī līguma sākumā norādīto adresi. Privātuma politika, vai ar elektroniskās saziņas līdzekļiem – e-pastu. pa pastu: info@ledusvannas.lv

Shopping Cart
Scroll to Top